About Us

ตรายาง

TRODAT ตรายางหมึกในตัวเจ้าแรกของโลก ที่มีตำนานเล่าขานมาสู่รุ่น

กล่าวถึง ประวัติและตำนาน ตรายาง ตราประทับหมึกในตัว TRODAT เจ้าแรกของโลก ที่มีประวัติยาวนานเล่าขานจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน

TRODAT เป็นตราประทับที่ถูกผลิตขึ้นในปี ค.ศ.1912 รวมเวลา109 ปี ซึ่งในสมัยนั้นบุคคลชนชั้นสูงจะต้องมีตราประทับ เพื่อแสดงถึง อัตลักษณ์บุคคล และเพื่อบ่งบอกถึงรสนิยมที่ไม่เหมือนใคร ทุกคนจึงต้องเลือกใช้แต่แบรนด์ TRODAT เท่านั้น TRODAT ยังได้รับการจดลิขสิทธิ์การออกแบบกลไกลภายใน เพื่อทนทานต่อการประทับได้ถึง 20,000 ครั้ง และยังได้รับรางวัลการออกแบบภายนอก และรวมถึงรางวัลรักษาโลกร้อนเป็นเวลา 12ปี ติดต่อกัน ถึงแม้จะมีบางแบรนด์พยายามที่จะเลียนแบบ แต่เนื่องจากกลไกภายในถูกจดเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะแบรนด์ TRODAT เท่านั้น จึงไม่มีแบรนด์ใดในโลกที่สามารถเลียนแบบได้

TRODAT ยังได้ถูกค้นพบเจอที่พิพิธภัณฑ์ในเมืองเวล ประเทศออสเตรีย TRODATได้รับการออกแบบให้เหมาะสมแก่ความต้องการของตลาดโลก จึงได้ผลิตตรายาง ตราประทับ หลากหลายรูปแบบ เพื่อตอบโจทก์ความต้องการของลูกค้าในทุกๆหน่วยงาน ปัจจุบัน TRODAT เป็นที่นิยมเป็นอย่างมาก เพราะเนื่องจากความทนทานที่มีการบอกต่อๆกันมาแล้วนั้น ราคา เป็นอีกปัจจัยนึงที่ทุกคนตัดสินใจในการเลือกใช้ TRODAT

TRODAT ถูกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทย โดยบริษัท บี.เค.สยาม จำกัด ในปี2555 โดยมีคุณอัญพัชร์ ไชยมณีพัชร์ ตำแหน่งประธานกรรมการบริหาร ได้รับการแต่งตั้งจาก บริษัท TRODAT ออสเตรีย ให้เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย และในนามบริษัท บี.เค.สยาม จำกัด ขอขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ให้ความไว้วางใจและสนับสนุนสินค้า TRODAT ด้วยดีเสมอมา

อัญพัชร์ ไชยมณีพัชร์ (ประธานกรรมการบริหาร)

ถูกใจ ถูกจริง ต้อง TRODAT เท่านั้น!!